• Kevin Durant Shoes
 • Lebron Shoes
 • Lebron James Shoes
 • Nike Lebron James Shoes
 • Derrick Rose Shoes
 • D Rose Shoes
 • KD 7
 • KD 7 Shoes
 • Kyrie Irving Shoes
 • Lebron 12
 • Lebron James Shoes
 • Lebron Shoes
 • Nike Free
 • Nike Free Run
 • Air Max Shoes
 • Cheap Air Max Shoes
 • Lebron James Jersey
 • Kobe Bryant Jersey
 • Kevin Durant Jersey
 • Air Jordan Shoes
 • Michael Jordan Jersey
 • Blake Griffin Shoes
 • Russell Westbrook Shoes
 • Rose Shoes
 • Kobe Bryant Jerseys
 • Lebron James Jerseys
 • Kobe Bryant Jersey
 • Lebron James Jersey
 • Supra Shoes
 • Kyrie 1 Shoes
 • Nike Free 5.0
 • Nike Free 5
 • kevin durant shoes
 • kd 7
 • kd new shoes
 • Jeremy Scott shoes
 • Jeremy Scott Adidas
 • Tenis Adidas Springblade
 • Kevin Durant Shoes
 • Kobe Bryant Shoes
 • KD Shoes Store
 • KD Sneakers
 • Lebron Basketball Shoes
 • Adidas Porsche Design
 • kd shoes
 • Cheap Herve Leger Dress
 • Cheap Lebron Shoes
 • Adidas Porsche Design
 • Lebron James Shoes
 • Coach Retail Store
 • nba jerseys
 • louis vuitton handbags
 • Cheap Lebron 11
 • Kobe Bryant Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • louis vuitton belts
 • kobe shoes
 • Lebron James Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • Los Angeles Clippers Jerseys
 • Toronto Raptors Jerseys
 • kd 6
 • kd 7
 • kobe 9
 • Kyrie 1
 • Nike Kyrie 1
 • Kyrie 1 Shoes
 • Kyrie Irving 1
 • singburi
   

   
  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสิงห์บุรี

   1. ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต

   จังหวัดสิงห์บุรี    ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย   ห่างจากกรุงเทพฯ   142   กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   822.478    ตารางกิโลเมตร   หรือ   514,049    ไร่

  จังหวัดสิงห์บุรี  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

  ทิศเหนือ                 ติดต่อกับอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

  ทิศใต้                  ติดต่อกับอำเภอไชโย  อำเภอโพธิ์ทอง  และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

  ทิศตะวันออก         ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่  และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

  ทิศตะวันตก              ติดต่อกับอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

                                     

          2. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น  ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำเป็นอย่างมาก  มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สาย  คือ  แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย  และแม่น้ำลพบุรี  นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่น คือลำแม่ลา  ลำการ้อง  ลำเชียงราก  และลำโพธิ์ชัย  ไม่มีพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้  และไม่มีแร่ธาตุที่สำคัญ

  ลักษณะของภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออก เป็นฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ? เมษายน   อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ   36.30    องศาเซลเซียส    ฤดูฝน   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย   1,047.27   ม../ปี   ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ? มกราคม   อุณหภูมิเฉลี่ย   ประมาณ   27   องศาเซลเซียส 

   3. การคมนาคม    คมนาคมของจังหวัดสิงห์บุรี มี 2 ทาง คือ

                                                 1.)ทางบก     ตามทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข 32   (สายเอเชีย)   จากกรุงเทพฯ - สิงห์บุรี    ระยะทาง   142   กม.

  หมายเลข 39   กรุงเทพฯ ? สิงห์บุรี   ผ่านจังหวัดอ่างทอง  ระยะทาง 144  กม และ  หมายเลข 311  สิงห์บุรี ? ชัยนาท  เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข   309  ไปยังจังหวัดชัยนาท

  2.)ทางน้ำ  ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางเดินเรือ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร   จากกรุงเทพฯ ? สิงห์บุรี     ระยะทางประมาณ 160 กม. หรือมาทางแม่น้ำน้อย  แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา   อ.เมือง  .ชัยนาท   ผ่าน   อ.สรรคบุรี  ,  อ.บางระจัน ,   .ท่าช้าง    ถึงจังหวัดสิงห์บุรี

            4. ด้านการเมืองการปกครอง

   เขตการปกครอง                 การปกครองแบ่งออกเป็น  6   อำเภอ    43   ตำบล   364   หมู่บ้าน    7 เทศบาล   1   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ    34      องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  

  อำเภอ

  ตำบล

  หมู่บ้าน

  จำนวนบ้าน

  เทศบาล

  อบต.

  ระยะห่างจากจังหวัด (กม.)

  เมืองสิงห์บุรี

  อินทร์บุรี

  บางระจัน

  ค่ายบางระจัน

  พรหมบุรี

  ท่าช้าง

  8

  10

  8

  6

  7

  4

  58

  105

  77

  59

  42

  23

  17,337

  15,931

  10,084

  7,515

  6,779

  4,223

  1

  1

  1

  1

  2

  1

  7

  10

  5

  6

  4

  2

  -

  17

  10

  16

  16

  18

   

  รวม

  43

  364

  61,869

  7

  34

   

                ที่มา ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี

          5. ประชากร

              ประชากร    กุมภาพันธ์  2552    รวมทั้งสิ้น  224,199  คน   เป็นชาย   108,210   คน   หญิง   115,989   คน  สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่อำเภออินทร์บุรี มีจำนวน 60,030 คน รองลงมาได้แก่อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จำนวน  56,657  คน    และอำเภอบางระจัน  จำนวน 36,894 คน สำหรับอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด  คือ   อำเภอเมืองสิงห์บุรี   504.16    คน/ตร.กม.     รองลงมา ได้แก่  อำเภอท่าช้าง   456.40   คน/ตร.กม.   และอำเภอค่ายบางระจัน   329.02   คน/ตร.กม.

  อำเภอ

  จำนวนประชากร

  พื้นที่

  ตร.กม.

  ความหนาแน่น

  ของประชากร

   

  ชาย

  หญิง

  รวม

   

  (คน/ตร.กม.)

  เมืองสิงห์บุรี

  27,147

  29,510

  56,657

  112.379

  504.16

  อินทร์บุรี

  29,128

  30,902

  60,030

  314.303

  190.99

  พรหมบุรี

  12,414

  13,443

  25,857

  82.505

  313.39

  บางระจัน

  17,905

  18,989

  36,894

  190.546

  193.62

  ท่าช้าง

  7,493

  8,183

  15,676

  34.347

  456.40

  ค่ายบางระจัน

  14,123

  14,962

  29,085

  88.398

  329.02

   

  รวม

  108,210

  115,989

  224,199

  822.478

                                       272.58

   

  Text Box: ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
 
 
 
 

   

      ประชากร    กุมภาพันธ์   2552    รวมทั้งสิ้น  224,199 คน    เป็นชาย  108,210 คน    เป็นหญิง  115,989

                                6. การศึกษา

                  จังหวัดสิงห์บุรี  มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอาชีวศึกษา  สำหรับในระดับอุดมศึกษา ยังไม่มีสถาบันระดับอุดมศึกษา  ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด    มีเพียงสาขาของสถาบันราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรีเท่านั้น สำหรับอำเภอเมืองสิงห์บุรีจะเป็นอำเภอที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดคือประมาณ  12,488  คน  โดยมีจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น  33   แห่ง  ในขณะที่อำเภออินทร์บุรีมีจำนวนนักเรียนเป็นอันดับสอง   คือ  9,619  คน    ในจำนวน  50  สถานศึกษา

            วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีเป็นวิทยาลัยที่มีนักศึกษามากที่สุดประมาณ  1,920   คน รองลงมาคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  1,500  คน    ซึ่งทั้งสองสถานศึกษานี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุร

                       7. เศรษฐกิจ

                  จากสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม  .. 2550   จังหวัดสิงห์บุรี  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ตามราคาประจำปี 14,849 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัว (Per capita) 61,358 บาท  เป็นลำดับที่ 19 ของภาค  และลำดับที่ 27 ของประเทศ  โดยสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงสุด ร้อยละ 26.56  ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง  การขายปลีก  ร้อยละ 20.40    ส่วนสาขาเกษตรกรรม มีมูลค่าการผลิตอันดับที่  3 คือ  ร้อยละ 15.18

            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้าง เป็นจำนวน  12,102  ครัวเรือน และ 11,862 ครัวเรือนตามลำดับ   ซึ่งในปี 2551  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ  35,705  บาท

                    8. การท่องเที่ยว

                       จังหวัดสิงห์บุรี  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่เป็นโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศาสนสถาน  และสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติหลายแห่ง  เช่น  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  วัดพิกุลทอง  อนุสาวรีย์-วีรชนชาวบ้านบางระจัน เตาเผาแม่น้ำน้อย เป็นต้น โดยมีสถิติด้านการท่องเที่ยวในปี  2550 และ  2551  ดังนี้

                                                                                 ปี 2550                          ปี 2551

  ผู้เยี่ยมเยือน                                                                212,804                      242,987

            - นักท่องเที่ยว                                                     79,599                         82,906

            - นักทัศนาจร                                                    133,205                       160,081

  ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)                                1.55                             1.57

            - ชาวไทย                                                                 1.55                             1.57

            - ชาวต่างประเทศ                                                    1.00                             1.00

   

  รายได้ (ล้านบาท)                                                        129.62                        175.03

            - ชาวไทย                                                        129.50                        174.39        

  - ชาวต่างประเทศ                                                   0.12                             0.64

  ที่มา : ศูนย์การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการจังหวัดสิงห์บุรี

   

   

                                                             back กลับหน้าแรก

      

  ? สงวนลิขสิทธิ์ 2547 ห้างสรรพสินค้าไชยแสง จังหวัดสิงห์บุรี    I   นโยบายความเป็นส่วนตัว